info@shabtaoffice.com

مترجم ناتی|مترجم رسمی ناتی|مترجم ناتی استرالیا

مشخصات مهر مترجم رسمی سازمان ناتی

در سری های مختلف در سال های متمادی اشکال مهرهای مترجمین تغییراتی داشته است اما مشخصات ذکر شده در ادامه مطلب پیش رو در تمامی موارد همراه رعایت می شود.

– ذکر نام و نام خانوادگی مترجم

-NAATI ID Code : که شامل تعدادی عدد و حروف و کد شناسایی مترجم است.

– حالت تبدیل زبان (نوع فعالیت مترجم): که نمایانگر این مطلب است که مترجم از کدام زبان مبدا به چه زبانی تایید کننده مدارک می باشد که معمولا با فلش کوچکی نمایش داده  می شود (به عنوان مثال (persian -> English )

– تاریخ انقضای مهر

– عبارت مترجم تایید شده (Certified Translator)

مترجم ناتی|مترجم رسمی ناتی|مترجم ناتی استرالیا